Spring naar hoofd-inhoud

HET CONCEPT

De benaming «lokale steen» is een promotiemiddel dat in het leven is geroepen door de vzw Pierres et Marbres de Wallonie!

1. HET CONCEPT

De benaming wordt in de vorm van een ‘logo’ aangebracht. Het is een middel om de producten aan te duiden die uit de Waalse ontginningsnijverheid afkomstig zijn. De gebruiker krijgt extra informatie om hem bij zijn productkeuze te helpen. Deze informatie heeft betrekking op drie elementen:

 1. de plaats van productie en bewerking: Wallonië
 2. de producent / bewerker: Waals
 3. de aard van het product: in Wallonië ontgonnen natuursteen die via een bijzonder korte keten wordt verkocht.

2. DE DOELSTELLINGEN

 • De gebruiker informeren over de herkomst van de producten die hij koopt.
 • De Waalse producten gemakkelijk herkenbaar maken.
 • In de hoofden van de gebruikers een automatische link met Wallonië tot stand brengen.
 • De vakkennis van de Waalse producenten en ambachtslieden onder de aandacht brengen.

3. DE BEPERKINGEN

De benaming vervangt de overige informatie op het product niet en waarborgt evenmin de geldigheid ervan (bijvoorbeeld een etiket conform de Europese markeringsvoorschriften). Die verantwoordelijkheid berust bij de persoon die de overige informatie aanbrengt. Hetzelfde geldt voor de naleving van diverse overheidsbepalingen (van administratieve, ecologische, sociale en andere aard). Het is de desbetreffende producent / bewerker die ze moet naleven, en de bevoegde instantie die de naleving ervan moet controleren.

DOELSTELLINGEN VAN DE BENAMING

« LOKALE STEEN »

In de hoofden van de gebruikers een automatische link tot stand brengen
De vakkennis van toen en nu van de Waalse producenten en ambachtslieden
Waalse producten duidelijk van andere onderscheiden;
De gebruikers duidelijk informeren over de herkomst van de producten
Zorgen voor een zo groot mogelijke zichtbaarheid

HET CONCEPT

De benaming «lokale steen» is een promotiemiddel dat in het leven is geroepen door de vzw Pierres et Marbres de Wallonie!

1. HET CONCEPT

De benaming wordt in de vorm van een ‘logo’ aangebracht. Het is een middel om de producten aan te duiden die uit de Waalse ontginningsnijverheid afkomstig zijn. De gebruiker krijgt extra informatie om hem bij zijn productkeuze te helpen. Deze informatie heeft betrekking op drie elementen:

 1. de plaats van productie en bewerking: Wallonië
 2. de producent / bewerker: Waals
 3. de aard van het product: in Wallonië ontgonnen natuursteen die via een bijzonder korte keten wordt verkocht.

2. DE DOELSTELLINGEN

 • De gebruiker informeren over de herkomst van de producten die hij koopt.
 • De Waalse producten gemakkelijk herkenbaar maken.
 • In de hoofden van de gebruikers een automatische link met Wallonië tot stand brengen.
 • De vakkennis van de Waalse producenten en ambachtslieden onder de aandacht brengen.

3. DE BEPERKINGEN

De benaming vervangt de overige informatie op het product niet en waarborgt evenmin de geldigheid ervan (bijvoorbeeld een etiket conform de Europese markeringsvoorschriften). Die verantwoordelijkheid berust bij de persoon die de overige informatie aanbrengt. Hetzelfde geldt voor de naleving van diverse overheidsbepalingen (van administratieve, ecologische, sociale en andere aard). Het is de desbetreffende producent / bewerker die ze moet naleven, en de bevoegde instantie die de naleving ervan moet controleren.

FAQ

«lokale steen» is een benaming die dat door de vzw Pierres et Marbres de Wallonie in het leven is geroepen, aan de hand waarvan consumenten gemakkelijk en snel de producten kunnen herkennen die uit de Waalse ontginningsnijverheid afkomstig zijn. In de praktijk zal de benaming de vorm aannemen van een logo dat op de verpakkingen van de erkende producten en op hun promotie- en identificatiemateriaal zal worden gekleefd of gedrukt.

 • De plaats van productie en bewerking: Wallonië
 • De producent / bewerker: Waals
 • De aard van het product: in Wallonië ontgonnen natuursteen

Alle soorten sierstenen die in Wallonië worden geproduceerd voor allerlei architecturale toepassingen en voor de aanleg van groene en openbare ruimtes. Al deze producten worden via een bijzondere korte keten verkocht en hebben een geringe globale impact op het milieu.

Om de gebruiker te helpen bij zijn aankoopkeuze.

Het waarborgt de juistheid van de overige informatie op het product niet, bijvoorbeeld de informatie op een etiket conform de Europese markeringsvoorschriften (mechanische en andere prestaties) of de naleving van wettelijke verplichtingen waaraan de producent moet voldoen (administratieve, sociale, milieugebonden en andere regels). Deze overige informatie wordt door de bevoegde instanties gecontroleerd. De benaming is louter informatief van aard en heeft niet tot doel de aankoop van bepaalde producten of soorten producten aan te moedigen.

Het logo kan op producten van verschillende kwaliteit worden aangetroffen. Het biedt uitsluitend extra informatie over de geografische herkomst van het product en de bewerking ervan. Het mag niet worden verward met een label die dat in het bijzonder wordt toegekend aan producten van gedifferentieerde kwaliteit.

Het gebruik van de benaming is niet verplicht. Toetreding tot het systeem gebeurt op vrijwillige basis. Op de benaming zijn geen Europese, nationale of regionale wettelijke voorschriften van toepassing. Het is een middel om informatie te verstrekken. Het is aan elke erkende producent / bewerker om de eraan verbonden contractuele verbintenissen na te komen. Het zijn vooral de individuele zelfcontrole en de zelfregulering door de sector die de naleving van de voorschriften waarborgen. De benaming bekendmaken is een zaak van iedereen, ten voordele van elk individu dat er gebruik van maakt. Bij gerede twijfel zal de vzw Pierres et Marbres de Wallonie controles uitvoeren en bij niet-nakoming van de contractvoorwaarden kan zij het gebruikrecht van het logo intrekken. De vzw is een vereniging die siersteenproducten promoot ten dienste van de exploitanten uit de sector, zij voelt zich niet geroepen om de rol van controleorgaan op zich te nemen.

Leden

RELEVANTE DOCUMENTEN

Folder Lokale Steen

 

ONZE FOLDER DOWNLOADEN

Logo Lokale Steen

 

ONZE LOGO DOWNLOADEN

Een initiatief van 

 

 

Met de steun van de Waalse Minister van Milieu